På svenska

Syrefritt djupvatten accelererar Östersjöns övergödning

De syrefria bottnarna i Östersjön påverkar fosforbalans och övergödning. Trots att fosfortillförseln från landbaserade källor har halverats sedan 1980-talet har fosforkoncentrationen i vattnet och övergödningssymptomen förvärrats med ökande algblomningar och utbredning av syrefria, döda bottnar. Orsaken till denna utveckling beror på ökande intern tillförsel av fosfor vilken diffunderar ut från syrefria bottnar. Detta är en självförstärkande process. Östersjön passerade en så-kallad ”tipping point” under 1950-talet då fosfortillförseln passerade ett kritiskt värde. Algproduktionen hade blivit så stor att syrefria, fosforläckande bottnar började breda ut sig vilket ledde till en accelererande ökning av koncentration av fosfor i vattnet och därmed till ytterligare ökning av algproduktionen. Den självförstärkande övergödningen på grund av syrefria bottnar kan stoppas om bottenvattnet och därmed bottnarna syresätts. Om detta sker blir ett toppskikt av sedimentet syresatt vilket innebär att järn i detta skikt oxideras. Järnoxiderna adsorberar den fosfor som diffunderar upp inifrån sedimentet på grund av nedbrytning av organiskt material. Detta stoppar diffusionen av fosfor till bottenvattnet och därmed den interna källan. Östersjöns övergödning kan således stoppas genom att ett oxiderat skikt etableras på nu syrefria bottnar. Om bottnarna hålls syresatta under ca 20 år kan Östersjön restaureras till ett tillstånd liknande det som rådde under tidigt 1950-tal.

Läs mer om detta i uppsatsen Stigebrandt A., 2021:
Syrefritt djupvatten accelererar Östersjöns övergödning. redaktör Bo Lindberg,
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTIARUM ET LITTERARUM
GOTHOBURGENSIS, INTERDISCIPLINARIA I9